Apelul – conform reglementării noului Cod de procedură civilă

Potrivit noului Cod de procedură civilă, apelul este calificat ca fiind o cale ordinară de atac, păstrându-se regimul juridic consacrat de actualul Cod de procedură civilă.

Conform noii reglementari, instanţele competente să judece în apel sunt: tribunalul (privind apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de judecătorii) şi curtea de apel (privind apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă).

Asemeni reglementării actuale, apelul poate fi exercitat doar de către “părţile aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau personae”.

Termenul în care poate fi exercitată calea de atac a apelului este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Cu titlu de excepţie, sunt situaţii în care apelul nu se exercită în termenul de 30 de zile, ci într-un alt termen: în materia cererilor de asigurare a dovezilor, termenul de apel împotriva încheierilor de respingere este de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare, în domeniul cererilor de sechestru asigurător, încheierea pronunţată de instanţa investită cu soluţionarea cererii poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicare sau de la pronunţare, după caz, iar în cazul ordonanţele preşedinţiale şi hotărârile de evacuare termenul este de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

Spre deosebire de actuala reglementare, noul Cod de procedură civilă introduce obligativitatea motivării apelului înăuntrul termenului de apel, în cazul contrar intervenind decăderea.

Obiectul apelului îl reprezintă hotărârile pronunţate în primă instanţă, dacă legea nu prevede în mod expres altfel. La acest capitol, noul cod de procedură civilă prevede şi o excepţie, respectiv posibilitatea atacării unei hotărâri succeptibile de apel şi de recurs direct cu recurs, cu condiţia ca părţile să consimtă expres la acest demers, motivele de recurs fiind limitate doar la aplicarea greşită sau încălcarea normelor de drept material.

O altă noutate adusă prin codul de procedură civilă priveşte regulă conform căreia soluţionarea unei cauze se va efectua, ca regulă, în două grade de jurisdicţie (fond, apel) şi doar ca excepţie un ciclu de trei grade de jurisdicţie (fond, apel, recurs). Concluzia rezultă ca urmare a terminologiei utilizate de noul cod de procedură civilă, care asimilează obiectului căii de atac a apelului toate hotărârile care poartă menţiunea de definitiv şi toate hotărârile care printr-o lege specială sunt pot fi atacate cu recurs.

Ulterior primirii cererii de apel şi a motivelor de apel, preşedintele primei instanţe (sau persoana desemnată) dispune fie completarea sau modificarea cererii (înăuntrul termenului de apel sau cel mult 5 zile de la expirarea termenului de apel), fie comunicarea acesteia către intimat, punându-i-se în vedere obligaţia depunerii întâmpinării în termen de 15 zile de la data comunicării. Întâmpinarea va fi comunicată apelantului, cu posibilitatea depunerii la dosar a unui răspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la comunicare.

Prevederile privind apelul incident şi apelul provocat păstrează în mare măsură regulile stabilite de actuala reglementare, cererile putând fi introduse după împlinirea termenului de apel, cel mai târziu o dată cu întâmpinarea la apelul principal.

Ulterior împlinirii termenului de apel şi după ce au fost efectuate procedurile şi comunicările amintite mai sus, la care se adaugă şi eventualele apeluri incidente sau provocate împreună cu răspunsurile la acestea, dosarul va putea fi înaintat instanţei de apel în vederea repartizării către un complet de judecată şi citării părţilor, primul termen de judecată fiind stabilit la cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei date de preşedinte.

Potrivit art. 470, “Apelul exercitat în termen provoacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt cât şi în drept”, păstrându-se caracterul devolutiv al apelului.

Conform noii reglementări, în faţa instanţei de apel nu se vor putea invoca alte “motive, mijloace de apărare şi dovezi, decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare“, cu excepţia situaţiei în care necesitatea administrării dovezilor decurge din dezbateri.

Totodată, se reiterează principiul neînrăutăţirii situaţiei în propria cale de atac,introducându-se totuşi două derogări de la această regulă, şi anume, cazurile în care apelantul însuşi consimte expres la o înrăutăţire a propriei situaţii sau în cazurile anume prevăzute de lege.

Instanţa învestită cu soluţionarea căii de atac poate pronunţa următoarele soluţii: aceasta poate respinge, anula apelul declarat (dacă soluţionarea cauzei de către prima instanţă s-a făcut fără a intra în judecata fondului alături sau dacă judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată) sau poate constata perimarea sa (situaţii în care hotărârea atacată va fi menţinută în totalitate) ori poate admite apelul. În cazul admiterii apelului, instanţa va anula sau schimba (în parte sau în totalitate) hotărârea atacată.

În situaţia în care s-a dispus anularea hotărârii atacate, instanţa de apel va rejudeca procesul  ”evocând fondul” sau, dacă părţile solicită expres acest lucru prin cererea de apel sau prin întâmpinare, va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

În concluzie, conform noii reglementări, se reiterează faptul că apelul este o cale de atac ordinarădevolutivăde reformare şi suspensivă de executare.

Pe de altă parte, noua reglementare, aduce şi modificări de substranţă în ceea ce priveşte termenul de declarare şi motivare a apelului (care a fost prelungit până la 30 de zile), alături de procedura soluţionării cererii de apel care se desfăşoară în două etape: prima etapă la instanţa la care se depune cererea de apel, care are atribuţii administrative (comunicarea cererilor de apel, a întâmpinărilor şi a celorlalte răspunsuri) şi cea de-a doua etapă la instanţa care va soluţiona propriu-zis cererea de apel.

0 Responses to “Apelul – conform reglementării noului Cod de procedură civilă”


Comments are currently closed.