Particularități ale calității procesuale active în plângerile individuale adresate C.E.D.O.

Într-o primă analiză, calitatea procesuală activă în cadrul plângerilor individuale adresate Curții Europene a Drepturilor Omului nu ridică probleme majore de interpretare. Cu toate acestea, situațiile întâlnite în jurisprudența forului european dovedesc că realitatea depășește limitele pe care teoria le impune adeseori. Într-o cauză binecunoscută, D.L. c. Italiei, problema calității procesuale active a dat naștere unor dezbateri deosebit de interesante.

Sub aspect faptic, reclamanta D.L., cetățean italian, a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu o plângere prin care urmărea condamnarea Italiei pentru încălcarea drepturilor sale recunoscute de Convenție (specificul acestora nu este relevant pentru subiectul prezentei expuneri).

Ceea ce oferă particularitate cauzei înregistrate pe rolul Curții în anul 1997 este decesul reclamantei D.L. și solicitarea de continuare a procedurii în fața CEDO formulată de A.M. Foti. Departe de a avea calitatea de moștenitoare a reclamantei, petenta deținea nuda proprietate asupra imobilului ocupat de reclamantă în exercitarea dreptului său de uzufruct viager, imobil ce era încă obiectul unor litigii interne.

Așadar, petenta A.M. Foti a solicitat continuarea procedurii, precum și subrogarea sa în drepturile procesuale ale reclamantei D.L., motivându-și cererea prin faptul că, după decesul reclamantei, a dobândit proprietatea deplină asupra imobilului, subrogându-se totodată și în calitatea procesuală pe care reclamanta o avea în procedura internă.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a soluționat cererea de continuare a procedurii prin analizarea calității procesuale active ce ar putea să incumbe petentei A.M. Foti. Astfel, s-a reținut faptul că aceasta nu este moștenitoare a decedatei reclamante și nici membră apropiată a familiei sale, motiv pentru care nu deține calitatea procesuală activă necesară pentru a i se admite cererea de subrogare și continuare a procedurii europene.

Mai mult chiar, Curtea a reținut că nu există probe care să indice o eventuală dorință a reclamantei ca procedura în fața C.E.D.O. să fie continuată de petenta A.M. Foti.

În atare condiții, soluția pronunțată a fost de radiere a cauzei de pe rolul Curții. Această soluție îmbrățișată de 6 judecători nu a fost însă și în asentimentul celui ce a formulat o opinie separată, demnă de precizat din prisma raționamentului dezvoltat.

În esență, judecătorul ce a formulat opinia separată afirma că însăși Curtea a hotărât în unanimitate că A.M. Foti ar putea să introducă o plângere individuală în nume propriu, într-o procedură separată, având calitate procesuală activă autonomă. În aceste condiții, acesta apreciază că adevărata protecție se acordă drepturilor proprietarului, indiferent cine are această calitate. Întrucât A.M. Foti, care la data introducerii plângerii avea nuda proprietate a imobilului, a dobândit odată cu decesul reclamantei deplinătatea dreptului de proprietate, radierea cauzei și îndrumarea petentei către formularea unei plângeri individuale proprii ar reprezenta o inechitate pentru proprietarul imobilului.

Oricât de convingătoare este motivarea opiniei separate, trebuie să recunoaștem însă prevalența principiului conform căruia calitatea procesuală activă în plângerile individuale incumbă exclusiv persoanei ce a fost vătămată prin încălcarea drepturilor recunoscute de Convenție. Chiar dacă petenta A.M. Foti a dobândit ulterior deplinătatea dreptului de proprietate, vătămarea a fost reclamată de D.L., deci procedura începută din inițiativa acesteia nu poate fi continuată de către A.M. Foti.

Pe cale de consecință, calitatea procesuală activă în față C.E.D.O. este un element sine qua non nu numai pentru promovarea unei plângeri individuale, ci și pentru continuarea și finalizarea procedurii europene.

0 Responses to “Particularități ale calității procesuale active în plângerile individuale adresate C.E.D.O.”


Comments are currently closed.