Tag Archive for 'cabinet de avocat Bucuresti'

APLICABILITATEA ART. 6 CEDO PE LATURA CIVILĂ

I. Consideraţii privind obligaţia statelor de respectare a drepturilor omului

Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie însăşi esenţa unei societăţi democratice, iar obligaţia statelor de a se conforma cu bună-credinţă obligaţiilor asumate constituie un principiu fundamental al răspunderii internaţionale a statelor, încălcarea acestei obligaţii constituind un act ilicit şi deschizând posibilitatea corelativă de reacţie prin mijloace şi măsuri admise în dreptul internaţional împotriva încălcării acestei obligaţii.

Răspunderea statului pârât în sistemul Convenţiei europene a drepturilor omului reprezintă o formă particulară a răspunderii statului pentru faptele ilicite internaţionale, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reprezentând “instrumentul constituţional al ordinii publice europene în domeniul drepturilor omului”[1], altfel spus “instrumentul ordinii publice europene pentru protecţia fiinţelor umane, având ca misiune asigurarea respectului angajamentelor asumate de înaltele părţi contractante”[2].

Drepturile omului, făcând trimitere la identitatea universală a persoanei şi bazându-se pe principiul egalităţii tuturor fiinţelor umane, au un caracter obiectiv, în sensul că nu sunt atribuite individului prin conferirea unui statut juridic revocabil, ci sunt legate principial de simpla calitate de persoană[3].

Or, dacă drepturile omului sunt în legătură directă cu recunoaşterea demnităţii umane, respectul drepturilor omului trebuie considerat ca fiind o obligaţie care incumbă statelor decurgând din jus cogens, normele de jus cogens fiind sursa principală a obligaţiilor juridice erga omnes în dreptul internaţional actual.

Consecinţa directă a caracterului erga omnes al obligaţiei statelor de asigurare a respectării drepturilor omului este aceea că, independent de existenţa unei legături cu statul care nu-şi respectă obligaţia, celelalte state au dreptul să reacţioneze, urmărind încălcările acestei obligaţii, pentru asigurarea respectării dreptului. În acest context, statul în cauză nu trebuie să-şi dovedească interesul direct şi personal şi nici existenţa unui prejudiciu, putând acţiona şi în cazurile în care victimele violărilor drepturilor omului sunt chiar cetăţenii statului împotriva căruia se exercită actio popularis[4].

Altă consecinţă a caracterelor obligaţiei statelor de respectare a drepturilor omului este inaplicabilitatea regulii reciprocităţii, având în vedere că tratatele internaţionale în materia drepturilor omului nu creează drepturi şi obligaţii între state, obiectul acestor tratate fiind înseşi drepturile recunoscute direct indivizilor[5]. Într-adevăr, spre deosebire de tratatele internaţionale clasice, care impun obligaţii statelor în relaţiile acestora reciproce, tratatele care garantează drepturile omului impun statelor obligaţii cu privire la indivizi[6].

Altă consecinţă a caracterelor obligaţiei statelor de respectare a drepturilor omului este caracterul subsidiar al protecţiei internaţionale a drepturilor omului

Aceasta înseamnă că înseşi statele sunt chemate să pună în valoare, cu privire la persoanele aflate sub jurisdicţia lor, drepturile şi libertăţile pe care ele însele le-au recunoscut. Aceasta deoarece drepturile apărate de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului sunt destinate să se aplice şi să se exercite într-un cadrul naţional, ceea ce înseamnă că însăşi protecţia acestor drepturi trebuie realizată primordial în interiorul sistemului naţional de drept[7].

Subsidiaritatea în cadrul ordinii juridice a Convenţiei are două aspecte: ca un concept procedural sau funcţional, ea semnifică faptul că, înainte de a apela la instituţiile Convenţiei, orice reclamant trebuie să fi adresat plângerea sa tuturor acelor instituţii naţionale care ar putea oferi un remediu eficient şi adecvat în împrejurările cauzei; ca şi concept material sau de fond, ea înseamnă că atunci când aplică dispoziţiile Convenţiei, instanţa europeană trebuie să acorde, oricând este necesar, respectul cuvenit acelor trăsături juridice şi factuale care caracterizează viaţa societăţii în statul în cauză[8].

Sub aspect substanţial, acest lucru se traduce în regula că în ceea ce priveşte consacrarea şi garantarea drepturilor omului, nivelul internaţional de protecţie reprezintă numai un standard minimal. Normele internaţionale privind drepturile omului constituie nivelul minim la care statele au putut ajunge, având în vedere sistemele politice şi sociale extrem de diferite[9].

Sub aspectul procedural, acest lucru se traduce atât în regula obligativităţii parcurgerii prealabile complete a căilor interne, înainte de sesizarea unui organism internaţional, cât şi în posibilitatea părţilor unui litigiu internaţional în materia drepturilor omului de a rezolva cauza în mod amiabil, cu singura condiţie a asigurării respectării drepturilor omului.

II. Aplicabilitatea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene în dreptul intern

Conform art. 11 şi 20 din Constituţia României, art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este direct aplicabil în dreptul român, având forţă supra-legislativă.

Dreptul european al drepturilor omului are însă natură mixtă, convenţională şi jurisprudenţială, rezultat din simbioza dintre normele convenţionale şi jurisprudenţa jurisdicţiei speciale şi specializate având competenţa să le interpreteze şi să asigure respectul lor.

Principiul acestei solidarităţi între Convenţia europeană a drepturilor omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este consacrat la nivel european în Rezoluţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1226 (2000) – “Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului”.

În dreptul intern român, atât Curtea Constituţională, cât şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atât prin soluţii de principiu, cât şi prin nenumărate soluţii de speţă, recunosc legătura indisolubilă dintre Convenţie şi jurisprudenţa Curţii, faptul că normele convenţionale şi cele jurisprudenţiale alcătuiesc un bloc de convenţionalitate.

Astfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 81/15.7.1994, confirmată în recurs prin Decizia nr. 136/7.12.1994, aplică textul Convenţiei “aşa cum este acest text interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului“, subliniind că “interpretarea instanţei de contencios european, în virtutea principiului subsidiarităţii, impunându-se şi faţă de instanţa de contencios constituţional naţional“.

La rândul său, fosta Curte Supremă de Justiţie – Completul de 9 judecători, prin Decizia nr. 102/19 iunie 2003, pronunţată în Dosarul nr. 98/2003, a statuat că hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului constituie “precedente de interpretare” (specific precedentului judiciar fiind forţa lui obligatorie pentru jurisdicţii), precum şi faptul că dispoziţiile Convenţiei “sunt obligatorii în sensul interpretărilor” date prin hotărârile Curţii, “făcând parte din ordinea de drept“.

Pe cale de consecinţă, în dreptul intern român, principiile constituţionale ale aplicabilităţii directe, valorii constituţionale, forţei supra-legislative şi subsidiarităţii sunt valabile nu numai pentru Convenţie, dar şi pentru jurisprudenţa Curţii.

III. Interpretarea dată rationae materiae art. 6 CEDO de Curtea Europeană

Convenţia Europeană reglementează în principal drepturi substanţiale, pe care statele s-au obligat conform art. 1 CEDO să le asigure tuturor persoanelor ce se află sub jurisdicţia lor. Alături de aceste drepturi substanţiale, Convenţia Europeană reglementează două drepturi procedurale, care “se concretizează în garanţii cu privire la punerea în valoare a drepturilor şi libertăţilor ce îi sunt recunoscute [persoanei] în faţa instanţelor judiciare”[10]: dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO) şi dreptul la un recurs efectiv (art. 13 CEDO).

Art. 6 CEDO garantează dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil (…) a cauzei sale (…) care va hotărî (…) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil”.

Noţiunea de “drepturi şi obligaţii cu caracter civil” este definită, ca şi multe alte noţiuni utilizate de Convenţia Europeană, nu prin raportare la diferitele definiţii date în dreptul intern al statelor, deoarece acest lucru ar conduce la rezultate incompatibile cu prevederile Convenţiei, ci luând în considerare caracterul autonom al noţiunii. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, art. 6 CEDO se aplică sub aspect civil “independent de calitatea părţilor, de natura legii care reglementează “contestaţia” şi de autoritatea competentă să tranşeze”[11].

Aplicabilitatea art. 6 CEDO în materie civilă este condiţionată în primul rând de existenţa unei “contestaţii” cu privire la un drept ce poate fi disputat pe calea unei acţiuni în justiţie în dreptul intern. În al doilea rând, contestaţia trebuie să fie reală şi serioasă şi să privească fie existenţa dreptului, fie întinderea acestuia. De asemenea, în al treilea rând, rezultatul procedurii trebuie să fie determinant cu privire la existenţa dreptului, trebuind să se facă dovada că acţiunea în justiţie are “un obiect patrimonial” sau să privească drepturi şi obligaţii cu caracter privat[12].

1. Noţiunea de contestaţie

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, noţiunea de contestaţie nu trebuie privită în sens formal, ci într-un sens material[13]. Sub acest aspect, traducerea oficială a art. 6 CEDO este eronată, de vreme ce se referă la “încălcări” ale drepturilor şi obligaţiilor civile şi nu la “contestaţii”, care se referă atât la procedurile contencioase, cât şi la cele graţioase.

Oricum, contestaţia trebuie să fie reală şi serioasă şi să privească drepturi şi obligaţii care să aibă o bază legală în dreptul intern, Curtea Europeană, deşi competentă să aprecieze dacă şi când dreptul sau obligaţia puse în discuţie îşi găsesc realizarea efectivă prin raportare la dispoziţiile Convenţiei, totuşi nu poate genera, prin extrinderea domeniului de aplicare a art. 6 CEDO, un drept sau o obligaţie cu caracter civil, fără să aibă vreo bază legală în statul implicat[14]. Sub acest aspect, una din condiţiile de aplicabilitate rationae materiae a art. 6 CEDO este aceea ca “contestaţia” să privească un “drept” care poate fi considerat “cel puţin în mod plauzibil ca recunoscut de dreptul intern”[15].

2. Noţiunea de drept

Refuzând o interpretare restrictivă a noţiunii de “drepturi şi obligaţii cu caracter civil”, Curtea Europeană a apreciat că această sintagmă vizează “orice procedură al cărei rezultat este determinant pentru nişte drepturi şi obligaţii cu caracter privat”[16]. Rezultatul procedurii trebuie însă să influenţeze dreptul în cauză, Curtea Europeană considerând că eventuale consecinţe îndepărtate în timp nu sunt suficiente pentru a atrage aplicabilitatea art. 6 CEDO[17].

Pentru aplicabilitatea art. 6 CEDO nu prezintă nicio importanţă caracterul legii aplicabile contestaţiei respective în dreptul intern (civil, comercial, administrativ) sau natura autorităţii competente să soluţioneze contestaţia (jurisdicţie civilă, administrativă sau organ administrativ ori altele), ceea ce contează fiind caracterul “privat” al dreptului în cauză, pe care Curtea Europeană nu îl defineşte abstract, deşi subliniază caracterul său personal sau patrimonial[18].

Cu valoare de principiu, Curtea Europeană a statuat că orice contestaţie având un obiect “patrimonial” şi întemeindu-se pe încălcarea unor drepturi patrimoniale se încadrează deplin în noţiunea “drepturi şi obligaţii civile”, în sensul autonom al acestei noţiuni conform art. 6 CEDO.

3. Excluderi din sfera art. 6 CEDO

Curtea Europeană a statuat cu valoare de principiu că art. 6 CEDO nu este aplicabil numai contestaţiilor privind drepturi subiective ce aparţin domeniului privat, în sensul clasic al termenului. Art. 6 CEDO este aplicabil drepturilor şi obligaţiilor inmvocate atât litigiilor între particulari, cât şi litigiilor dintre particulari şi autorităţile şi instituţiile publice, cu condiţia ca acestea din urmă să acţioneze în cadrul unor raporturi de drept privat şi nu în calitate de deţinătoare ale puterii publice.

În prezent sunt excluse din sfera de aplicare a art. 6 CEDO procedurile calificate de judecătorul european ca fiind “de natură administrativă şi discreţionară”, implicând exerciţiul prerogativelor de putere publică, exemplul relevant fiind procedurile relative la obligaţiile fiscale.

Curtea Europeană consideră sub acest aspect că “materia fiscală aparţine nucleului dur al prerogativelor de putere publică, caracterul public al raportului dintre contribuabil şi colectivitate păstrându-şi dominanţa”[19] în faţa caracterului patrimonial care ar putea conduce la calificarea dreptului ca ţinând de domeniul “civil” în sensul autonom al acestei noţiuni potrivit art. 6 CEDO.          Sprijinindu-se pe o distincţie între drepturile “civile” şi drepturile “politice”, Curtea Europeană consideră de asemenea că art. 6 CEDO nu este aplicabil contencisului electoral, având în vedere că dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales sunt drepturi cu caracter politic, strând legate de sistemul electoral naţional, şi nu drepturi “civile” în sensul autonom european al acestei noţiuni[20].

Totodată, cu privire la măsurile privind străinii, atât fosta Comisie, cât şi Curtea au statuat că măsurile privind expulzarea străinilor sau autorizarea unui străin să rămână sau nu pe teritoriul unui stat nu implică nicio decizia privitoare la drepturile şi obligaţiile sale civile, în sensul autonom al noţiunii conform art. 6 CEDO. Această concluzie are la bază şi faptul că dispoziţiile Convenţiei şi Protocoalelor sale adiţionale formează un sistem convenţional şi că, cu privire la măsurile aplicabile străinilor, art. 1 din Protocolul adiţional nr. 7 conţine suficiente garanţii procedurale aplicabile în cazul expluzării străinilor de un stat parte. Interpretarea corelată a art. 6 CEDO şi art. 1 din Protocolul adiţional nr. 7 au condus la concluzia că statele au dorit adoptarea unor măsuri specifice în acest domeniu[21]. Faptul că măsura de interdicţie a prezenţei unui străin pe un teritoriu naţional poate antrena consecinţe importante privind viaţa privată şi de familie a celui interesat nu este suficient pentru a face ca procedura privitoare la aplicarea măsurii să intre în sfera de aplicare a art. 6 CEDO[22].

4. Extinderi ale sferei art. 6 CEDO

Curtea Europeană a dezvoltat o jurisprudenţă care neutralizează concepţiile naţionale care disting dreptul public de dreptul privat, procedând la o extindere “în toate sensurile” a sferei de aplicare a art. 6 CEDO, permiţând creşterea influenţei materiei civile asupra multor domenii profund marcate de dreptul public[23].

Între revirimentele jurisprudenţiale extraordinare cu privire la extinderea sferei de aplicare a art. 6 CEDO se înscriu hotărârile Pellegrin c/ Franţa[24], Vilho Eskelinen şi alţii c/ Finlanda[25] şi Micallef c/ Malta[26], care privesc raporturile juridice implicând funcţionarii publici şi respectiv procedurile conservatorii.

a. Cauza Pellegrin c/ Franţa

Observând că numeroase state membre operează o distincţie între funcţionarii publici şi salariaţii de drept privat, Curtea Europeană a statuat cu valoare de principiu că “contestaţiile privind recrutarea, cariera şi încetarea activităţii funcţionarilor, ies în regulă generală din câmpul de aplicare al art. 6 CEDO”[27]. Această jurisprudenţă avea însă limitări importante şi consecinţe inechitabile, în special faţă de marja mare de incertitudine a statelor cu privire la întinderea obligaţiilor lor sub aspectul aplicării art. 6 CEDO în contestaţiile formulate de angajaţii unui serviciu public cu privire la condiţiile serviciului acestora.

În acest context, Curtea Europeană a constatat că nici criteriul naturii patrimoniale a litigiului şi nici criteriul absenţei prerogativelor discreţionare nu sunt nici suficiente, nici decisive pentru a exclude contestaţia respectivă de la aplicabilitatea art. 6 CEDO.

Arătând explicit că doreşte să pună capăt incertitudinii cu privire la aplicabilitatea art. 6 CEDO în litigiile între Stat şi funcţionarii săi, Curtea Europeană arată că adoptarea unui criteriu funcţional, întemeiat pe natura funcţiei şi responsabilităţilor funcţionarului public (fie titular, fie contractual) este preferabilă criteriilor adoptate anterior.

Prin urmare, Curtea Europeană a stabilit că sunt excluse din sfera de aplicare a art. 6 CEDO numai litigiile agenţilor publici, al căror serviciu se caracterizează prin activităţi specifice de administraţie publică, în măsura în care acesta acţionează ca deţinător al puterii publice în scopul apărării intereselor generale ale statului sau ale altor colectivităţi publice[28].

Concluzionând, Curtea Europeană arată că scapă sferei de aplicare a art. 6 CEDO litigiile între administraţie şi agenţii care ocupă funcţii implicând o participare la exerciţiul puterii publice, sub acest aspect fiind aplicabil criteriul funcţional. Totuşi, litigiile în materia pensiilor intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO, de vreme ce, odată pensionat, agentul rupe legătura particulară care îl lega iniţial de administraţie, regăsindu-se într-o situaţie comparabilă cu aceea a unui salariat de drept privat.

b. Cauza Vilho Eskelinen şi alţii c/ Finlanda

După aproape un deceniu de la revirimentul jurisprudenţial stabilit prin hotărârea Pellegrin c/ Franţa, Curtea Europeană constată însă că se impune o nouă evoluţie jurisprudenţială, observând că dezlegarea dată anterior este prea categorică şi că criteriul funcţional poate conduce uneori la anomalii. Între altele, Curtea Europeană a observat că este frapant faptul că, aplicat în litera sa, criteriul funcţional conduce la excluderea din sfera de aplicare a art. 6 CEDO a litigiilor unde situaţia reclamantului este asemănătoare cu aceea a oricărui alt petent într-un conflict care opune salariatul angajatorului fără să existe vreo legătură specială de încredere şi de loialitate.

Prin urmare, Curtea Europeană a considerat că criteriul funcţional adoptat anterior trebuie dezvoltat, recunoscând în acelaşi timp interesul statului să limiteze, pentru anumite categorii de salariaţi, accesul la un tribunal.

Tranşând problema, judecătorul european arată că două condiţii trebuie îndeplinite pentru ca statul pârât să poată invoca statului de funcţionar al reclamantului în scopul de a exclude aplicabilitatea art. 6 CEDO. În primul rând, dreptul intern al statului respectiv trebuie să fi exclus explicit accesul la un tribunal pentru posturile sau pentru categoria de salariaţi în cauză. În al doilea rând, această excepţie trebuie fundamentată pe motive obiective, legate de interesele statului, simplul fapt că petentul are legătură cu un sector sau un serviciu care perticipă la exerciţiul puterii publice nefiind determinant. Prin urmare, Statul trebuie să facă dovada că obiectul litigiului şi nu funcţionarul însuşi este în legătură cu exerciţiul autorităţii statale sau priveşte o legătură specială de încredere şi de loialitate.

Prin urmare, Curtea Europeană a stabilit existenţa unei prezumţii în sensul aplicabilităţii art. 6 CEDO, urmând ca statul pârât să facă dovada că potrivit dreptului naţional funcţionarul respectiv nu are acces la un tribunal şi că excepţia privind inaplicabilitatea art. 6 CEDO priveşte funcţionarul respectiv.

c. Cauza Micallef c/ Malta

Iniţial, Curtea Europeană a statuat că art. 6 CEDO nu este aplicabil unei proceduri conservatorii, desfăşurată pe cale de ordonanţă preşedinţială, deoarece asemenea proceduri au ca obiect reglementarea unor situaţii temporare, în aşteptarea deciziei asupra fondului. Soluţia era similară pentru ipoteza unei proceduri de opoziţie la o măsură conservatorie, deoarece aceasta nu se poate finaliza decât cu confirmarea sau cu desfiinţarea măsurii conservatorii sau cu o eventuală schimbare a modalităţilor în care măsura este stabilită. Într-adevăr, potrivit unei jurisprudenţe constante, Curtea Europeană nu a aplicat art. 6 CEDO decât începând cu deschiderea procedurilor pe fondul cauzei şi nu de la cererea având ca obiect măsuri preliminarii. Această jurisprudenţă a cunoscut totuşi excepţii, când art. 6 CEDO a fost considerat aplicabil unor proceduri de ordonanţă preşedinţială, care au fost considerate determinante pentru drepturile cu caracter civil ale reclamantului[29] sau unor proceduri prin care s-a solicitat luarea unor măsuri radicale care ar putea avea consecinţe de lungă durată asupra drepturilor părţilor[30].

Curtea Europeană a observat însă că în rândul statelor membre ale Consiliului Europei există un larg consens în sensul aplicării art. 6 CEDO şi litigiilor privind măsurile provizorii, inclusiv injoncţiunile, de vreme ce în legislaţia internă asemenea dispoziţii există expres sau implicit. Totodată, Curtea Europeană a observat că numeroase state se confruntă cu întârzieri considerabile cauzate de supraîncărcarea sistemelor judiciare naţionale, ceea ce conduce la proceduri excesiv de lungi, situaţie în care măsurile dispuse uneori în procedurile urgente produc efecte foarte lungi, chiar definitive, până la soluţionarea fondului cauzei.

Aplicabilitatea art. 6 CEDO depinde de respectarea câtorva condiţii. În primul rând, dreptul în cauză, atât în procedura injoncţiunii, cât şi în litigiul pe fondul cauzei, trebuie să aibă “caracter civil”, în sensul autonom al noţiunii. În al doilea rând, natura, obiectul şi scopul măsurii provizorii şi efectele sale asupra dreptului în cauză trebuie să fie determinante pentru dreptul în cauză.

Totuşi, Curtea Europeană admite şi existenţa unor excepţii (sper exemplu în cazurile în care eficacitatea măsurii solicitate depinde de rapiditatea procesului decizional), când există imposibilitatea respectării imediate a tuturor exigenţelor prevăzute de art. 6 CEDO.

5. Constante ale aplicării art. 6 CEDO

a. Contenciosul fiscal

O situaţie deosebită sub aspectul aplicării art. 6 CEDO o reprezintă litigiile fiscale. Iniţial, Curtea Europeană a statuat printr-o jurisprudenţă constantă că art. 6 CEDO nu este aplicabil contestaţiilor ce ţin exclusiv de domeniul dreptului public şi în special de procedurile fiscale ca atare, deoarece nu au caracteristicile unor contestaţii cu caracter civil. Împrejurarea că se poate demonstra natura patrimonială a unui litigiu nu este suficientă pentru ca acesta să fie inclus în noţiunea de “drepturi şi obligaţii civile”, în sensul autonom european al acesteia, în special atunci când natura obligaţiei în litigiu rezultă din legislaţia fiscală[31].

Jurisprudenţa clară sub acest aspect s-a fixat în cauza Ferrazzini c. Italia[32], instanţa europeană arătând că, în ciuda evoluţiilor din societăţile democratice, ulterior momentului adoptării Convenţiei Europene, nu există în materia fiscală elemente noi care să determine încadrarea acesteia în domeniul “civil”, în sensul autonom european al noţiunii.

Curtea Europeană reţine în acest context că materia fiscală aparţine încă exerciţiului unor prerogative absolute ale puterii publice, iar caracterul public al raportului juridic dintre contribuabil şi colectivitate rămâne predominant.

Concluzionând, instanţa europeană a arătat că un contencios fiscal, în ciuda efectelor patrimoniale pe care le are asupra situaţiei contribuabililor, nu intră în domeniul drepturilor şi obligaţiilor de natură civilă[33].

b. Contenciosul constituţional

Deşi contenciosul constituţional prezintă o importanţă deosebită într-o societate democratică şi jurisdicţia constituţională se găseşte la limita dintre drept şi politică, fiind impregnată de un profund element public, departe de domeniul dreptului civil[34], Curtea Europeană a adoptat în cazul contenciosului constituţional o soluţie de mijloc.

Instanţa europeană a considerat că art. 6 CEDO este aplicabil în privinţa recursurilor individuale, în cadrul cărora sunt invocate drepturi directe aparţinând petenţilor şi că art. 6 CEDO nu este aplicabil cu privire la procedurile de control abstract, promovate de autorităţile publice, titulare ale unor asemenea recursuri.

Curtea Europeană şi-a fixat clar jurisprudenţa în cauza Ruiz-Mateos c/ Spania[35], care privea aplicabilitatea art. 6 CEDO unei proceduri care s-a desfăşurat şi în faţa Tribunalului Constituţional Spaniol. Instanţa europeană a decis că nu interesează locul unde se plasează această procedură în raport cu ansamblul procedurii naţionale: în mijlocul ei, având caracter prejudiciar, sau după închiderea acesteia. Dimpotrivă, faze ale unei proceduri care se derulează cu titlul incidental în faţa unor instituţii politice sau unor organe ori servicii administrative nu înlătură răspunderea statului cu privire la durata excesivă a procedurii respective şi deci aplicabilitatea art. 6 CEDO.

Totuşi, această soluţie nu-şî găseşte aplicarea atunci când o parte a procedurii litigioase se desfăşoară, cu titlu prejudiciar, în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, deoarece în cazul contrar s-ar aduce atingere sistemului instituit prin Tratatul privind Comunităţile Europene.

c. Contenciosul securităţii sociale

Dacă nu există nicio îndoială privind aplicabilitatea art. 6 CEDO la litigiile generate de executarea sau neexecutarea obligaţiilor stabilite în contractele de asigurare de bunuri sau de persoane, problema aplicabilităţii art. 6 CEDO în materie de securitate socială (cotizaţii, şomaj, pensii) este delicată.

Curtea a constatat că între statele membre există o mare diversitate în privinţa modului în care legislaţia naţională prevede natura juridică a dreptului la prestaţii sociale, existând sisteme care le conferă caracterul de norme de drept fie public, fie privat şi sisteme care le consideră ca fiind norme mixte.

Evaluând ponderea caracterului public şi caracterului privat în materia securităţii sociale, Curtea Europeană a reţinut că predomină elementele de drept privat, deşi luate separat niciunul nu apare decisiv, însă combinate conferă dreptului în discuţie un caracter civil, în sensul autonom european al acestei noţiuni[36].

d. Contenciosul profesional

Contenciosul privitor la admiterea sau exerciţiul unei profesii, în special atunci când este vorba despre profesii liberale, pretintă evident aspecte patrimoniale. Soluţia de principiu a fost pronunţată în cauza Konig c. Germania[37], unde, cu referire la profesia de medic, instanţa europeană a reţinut că împrejurarea că, potrivit dispoziţiilor legii naţionale, medicul veghează la sănătatea populaţiei, stabilindu-se responsabilitatea socială a întregii profesii nu împietează asupra caracterului privat al exerciţiului activităţii de medic. În aceste condiţii, nu interesează natura administrativă a organelor chemate să soluţioneze litigiile privind exerciţiul profesiei şi faptul că acestea acţionează ca autorităţi competente în exerciţiul puterii publice.

Cu privire la profesia de avocat, în cauza H c/ Belgia[38], instanţa europeană a arătat că art. 6 CEDO este aplicabil, de vreme ce elementele de drept privat (cabinetul şi clientele avocatului sunt elemente patrimoniale, asupra cărora avocatul deţine neîndoielnic un drept de proprietate) sunt mai importante decât elementele de drept public (reglementarea prin lege a condiţiilor de exercitare a profesiei de avocat, participatra avocaţilor la administrarea justiţiei ca serviciu public).

Concluzii

Deşi este exprimată succint în textul convenţiei şi beneficiază uneori de traduceri neconforme, noţiunea de “contestaţii privind drepturile şi obligaţiile civile”, care determină aplicabilitatea rationae materiae a art. 6 CEDO sub latura sa civilă, a generat o jurisprudenţă bogată, dar mai ales evolutivă.

Iniţial sfera de aplicare a art. 6 CEDO a fost relativ restrânsă, privind drepturi şi obligaţii civile, cu excluderea domeniilor care conţin elemente de drept public. Ulterior, în urma unor revirimente jurisprudenţiale extraordinare, sfera de aplicare a art. 6 CEDO s-a extins, cuprinzând domenii, precum litigiile privind funcţionarii publici, care anterior constituiau exemplul manifest de excludere din sfera de aplicare a art. 6 CEDO.

Criteriile de delimitare între litigiile care determină aplicabilitatea art. 6 CEDO şi celelalte litigii au suferit schimbări, de la criteriul naturii patrimoniale la criteriul funcţional, instanţa europeană urmărind ca dreptul procedural consacrat de art. 6 CEDO să aibă o sferă de aplicare care să respecte principiul garantării şi respectării unor drepturi concrete şi efective şi nu al unor drepturi teoretice şi iluzorii.


[1] Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 4 martie 1991, Chrysostomos ş.a. c/ Turcia, § 22, internet www.echr.coe.int.

[2] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 23 februarie 1995, Loizidou c/ Turcia, § 93, internet www.echr.coe.int.

[3] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 59.

[4] Gérard Cohen-Jonathan, Responsabilité pour atteinte aux droits de l’homme, în La responsabilité dans le système international. Colloque du Mans – Société Française pour le Droit International, Éditions A. Pedone, Paris, 1991, p. 110.

[5] Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 16.

[6] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 62.

[7] Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 16.

[8] Herbert Petzold, The Convention and the principle of subsidiarity, în R. St. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, (edited by) The european system for the protection of human rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – Boston – London, 1993, p. 60.

[9] Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului. Surse, instituţii, proceduri, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p. 11.

[10] Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 393.

[11] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 29 mai 1997, Georgiadis c. Grecia, § 34, internet www.echr.coe.int.

[12] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 24 noiembrie 1994, Ortenberg c. Austria, § 28, internet www.echr.coe.int.

[13] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 23 iunie 1981, Le Compte, Van Leuven şi De Meyere c. Belgia, § 40, internet www.echr.coe.int.

[14] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 21 septembrie 1994, Fayed c/ Marea Britanie, § 65, internet www.echr.coe.int.

[15] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 21 februarie 1986, James şi alţii c/ Marea Britanie, § 81, internet www.echr.coe.int.

[16] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 28 iunie 1978, Konig c/ Germania, § 90, internet www.echr.coe.int.

[17] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 21 februarie 1986, Athanasassoglou c/ Elveţia, internet www.echr.coe.int. În cauză era vorba despre o procedură având ca obiect contestarea legalităţii prelungirii autorizaţiei de exploatare a unei centrale nucleare.

[18] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 251.

[19] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 12 iulie 2001, Ferrazzini c/ Italia, § 25, internet www.echr.coe.int.

[20] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 258.

[21] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 05 octombrie 2000, Maaouia c/ Franţa, § 26, internet www.echr.coe.int.

[22] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 21 noiembrie 2000, Raf c/ Spania, internet www.echr.coe.int.

[23] Frédéric Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 251.

[24] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 08 decembrie 1999, Pellegrin c/ Franţa, internet www.echr.coe.int.

[25] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 19 aprilie 2007, Vilho Eskelinen şi alţii c/ Finlanda, internet www.echr.coe.int.

[26] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 15 octombrie 2009, Micallef c/ Malta, internet www.echr.coe.int.

[27] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 24 august 1993, Massa c/ Italia, § 26, internet www.echr.coe.int.

[28] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 08 decembrie 1999, Pellegrin c/ Franţa, § 26, internet www.echr.coe.int. Exemplul manifest indicat de Curtea Europeană priveşte forţele armate şi poliţia, situaţie în care judecătorul european urmează să examineze dacă serviciul petentului implică – ţinând seama de natura funcţiei şi răspunderii sale – o participare directă sau indirectă la exercitarea puterii publice şi la funcţiile vizând apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor colectivităţi publice.

[29] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 30 iulie 1998, Aerts c/ Belgia, internet www.echr.coe.int.

[30] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 02 iulie 2002, Markass Car Hire Ltd. c/ Cipru, internet www.echr.coe.int.

[31] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 20 aprilie 1999, Vidacar SA şi Opergrup SL c/ Spania, internet www.echr.coe.int.

[32] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 12 iulie 2001, Ferrazzini c/ Italia, internet www.echr.coe.int.

[33] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 12 iulie 2001, Ferrazzini c/ Italia, internet www.echr.coe.int.

[34] Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 437.

[35] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 23 iunie 1993, Ruiz-Mateos c/ Spania, internet www.echr.coe.int.

[36] Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, vol. I – Drepturi şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 417.

[37] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 28 iunie 1978, Konig c/ Germania, § 90, internet www.echr.coe.int.

[38] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 30 noiembrie 1987, H. c/ Belgia, internet www.echr.coe.int.

Logodna, noua veche instituție juridică

Modificările substanțiale cuprinse în Noul Cod Civil își găsesc rațiunea în schimbările din viața socială specifică ultimelor decenii. Însă unele dintre instituțiile legiferate nu sunt altceva decât revenirea la o înțelepciune pierdută în negura timpului și regăsită astăzi, după mai bine de un secol în care absența lor din legislație a dovedit justețea vechiului dicton latin abyssus abyssum invocat (prăpastia cheamă prăpastie). Una dintre aceste instituții este logodna.

Absentă din actualul Cod Civil intrat în vigoare în anul 1864, logodna nu a încetat să lipsească din contextul social autohton. Legiuitorul sfârșitului de secol IX a preferat să ignore dispozițiile referitoare la logodnă existente la începutul secolului atât în Codul Caragea, cât și în Codul Calimach, optând pentru o incursiune ex abrupto în instituția căsătoriei, după modelul Codului Napoleon. Deși în fapt logodna continuă să fie prezentă în viața socială, în drept aceasta nu produce niciun efect juridic. Noul Cod Civil își propune să îndrepte această lacună legislativă, instituția logodnei fiind reglementată în Titlul II, Capitolul I, art. 266-270.

logodna in Noul Cod CivilAstfel, logodna este definită ca fiind promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria, fără însă a se institui obligația existenței sale anterior celebrării căsătoriei. Cu alte cuvinte, se legiferează un drept (care, prin esență, reprezintă o facultate a titularului) și nu o obligație (de la care, dat fiind eventualul caracter imperativ, nu se poate deroga).

Răspunzând unor presiuni sociale inexistente în contextul adoptării vechilor reglementări, se precizează faptul că logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie. Această dispoziție nu este altceva decât un corolar al prevederilor cuprinse în art. 277 din Noul Cod Civil, prin care se interzice căsătoria dintre persoane de același sex. Însă spre deosebire de căsătorie, supusă unor formalități concrete, logodna nu este condiționată de nicio formă specială și, ca atare, poate fi dovedită prin orice mijloc de probă, deci inclusiv înscrisuri sub semnătură privată sau în formă autentică. Eventualul caracter scriptic al actului de logodnă reiese din interpretarea art. 267 alin. 2, care menționează faptul că orice clauză penală stipulată pentru ruperea logodnei va fi considerată nescrisă.

ruperea logodnei - consecinte legaleCu toate acestea, în situația ruperii logodnei intervin două consecințe legale: obligația restituirii darurilor făcute în considerarea logodnei sau în vederea căsătoriei și răspunderea celui ce rupe logodna în mod abuziv sau, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să întreprindă o asemenea acțiune.

Dreptul pentru formularea ambelor acțiuni se prescrie în termen de un an de la ruperea logodnei, reținând două situații diferite: restituirea darurilor se poate cere atât de către logodnici, cât și de către terții care le-au făcut daruri în considerarea logodnei; răspunderea pentru ruperea culpabilă a logodnei poate fi angajată atât la cererea logodnicului vătămat, cât și la solicitarea terților care, în  vederea căsătoriei, au achitat sau contractat anumite cheltuieli.

Astfel, considerăm că pot avea calitate procesuală activă părinții ce dovedesc ajutorul material oferit în temeiul logodnei și în perspectiva căsătoriei, prejudiciul acestora fiind exclusiv de natură patrimonială. Dimpotrivă, printr-o acțiune în răspunderea pentru ruperea logodnei, logodnicul vătămat poate solicita atât daune materiale (în măsura în care acestea s-au produs în patrimoniul său), cât și daune morale ca urmare a modalității exclusiv abuzive prin care s-a pus capăt logodnei.

Persoanele interesate vor trebui să dovedească existența logodnei – după cum am văzut deja, prin orice mijloc de probă – validitatea acesteia – respectiv îndeplinirea condițiilor de fond necesare pentru încheierea căsătoriei, mai puțin avizul medical și autorizarea instanței de tutelă – și nu în ultimul rând, caracterul abuziv al ruperii logodnei. Probarea acestui ultim aspect se va dovedi deosebit de dificilă.

Pentru a nu se înfrânge caracterul liber al consimțământului referitor la încheierea căsătoriei, considerăm că logodnicii au oricând posibilitatea de a rupe logodna de comun acord, urmând principiul mutuum consensus, mutuum dissensus. În același timp, această posibilitate trebuie să-i fie recunoscută unui logodnic chiar dacă nu are acordul celuilalt, dar manifestă bună-credință în ruperea logodnei.

În lumina acestor considerații, caracterul abuziv trebuie să fie o înfrângere totală a bunei-credințe privind ruperea logodnei, fiind în sarcina persoanei interesate să răstoarne această prezumție. În aprecierea caracterului abuziv, alături de elementul intențional, considerăm aplicabil atât elementul temporal (respectiv durata logodnei), cât și elementul material (respectiv motivele concrete).

Spre exemplu, poate fi abuzivă ruperea logodnei cu puțin timp înainte de căsătorie, după ce publicitatea acesteia și efectuarea cheltuielilor necesare supun logodnicul vătămat unui prejudiciu ușor de dovedit sub aspect material și moral. La extrema cealaltă, considerăm că se înscrie în categoria abuzului și ruperea logodnei la un interval deosebit de scurt după încheierea ei, în acest caz existând o îndoială puternică față de seriozitatea pe care cel ce pune capăt logodnei o manifesta la încheierea acesteia.

institutia logodnei in Noul Cod CivilCulpabilă este și infidelitatea unui logodnic ce poate determina ruperea logodnei de către logodnicul vătămat, acesta din urmă având dreptul de a solicita repararea prejudiciului. Totuși, apreciem că infidelitatea unui logodnic urmată de ruperea logodnei din propria sa inițiativă nu poate constitui un abuz în sensul dat de art. 269, întrucât între logodnici nu se instituie obligația de fidelitate. Dimpotrivă, o atare ipoteză poate fi interpretată în sensul “bunei-credințe” pe care logodnicul infidel o dovedește față de cealaltă parte, bună-credință privită ca sinceritate în relația dintre cei doi logodnici, cu condiția ca infidelitatea să fi intervenit ulterior încheierii logodnei. Dacă însă infidelitatea logodnicului este anterioară încheierii logodnei și a continuat pe parcursul acesteia sau  logodnicul infidel rupe logodna fie la un interval deosebit de scurt după încheiere, fie cu puțin timp înainte de căsătorie, caracterul abuziv poate fi reținut.

Pe cale de consecință, instituția logodnei comportă valențe deosebite ce vor fi dezvoltate de doctrină și jurisprudență după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil. Se restituie astfel o instituție ce nu ar fi trebuit niciodată să părăsească sfera legislativă, dovedind învățămintele pe care, în pofida timpului, vechile legiuiri continuă să le transmită generațiilor actuale și viitoare.