Archive for the 'Legislativ' Category

Page 3 of 3

Logodna, noua veche instituție juridică

Modificările substanțiale cuprinse în Noul Cod Civil își găsesc rațiunea în schimbările din viața socială specifică ultimelor decenii. Însă unele dintre instituțiile legiferate nu sunt altceva decât revenirea la o înțelepciune pierdută în negura timpului și regăsită astăzi, după mai bine de un secol în care absența lor din legislație a dovedit justețea vechiului dicton latin abyssus abyssum invocat (prăpastia cheamă prăpastie). Una dintre aceste instituții este logodna.

Absentă din actualul Cod Civil intrat în vigoare în anul 1864, logodna nu a încetat să lipsească din contextul social autohton. Legiuitorul sfârșitului de secol IX a preferat să ignore dispozițiile referitoare la logodnă existente la începutul secolului atât în Codul Caragea, cât și în Codul Calimach, optând pentru o incursiune ex abrupto în instituția căsătoriei, după modelul Codului Napoleon. Deși în fapt logodna continuă să fie prezentă în viața socială, în drept aceasta nu produce niciun efect juridic. Noul Cod Civil își propune să îndrepte această lacună legislativă, instituția logodnei fiind reglementată în Titlul II, Capitolul I, art. 266-270.

logodna in Noul Cod CivilAstfel, logodna este definită ca fiind promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria, fără însă a se institui obligația existenței sale anterior celebrării căsătoriei. Cu alte cuvinte, se legiferează un drept (care, prin esență, reprezintă o facultate a titularului) și nu o obligație (de la care, dat fiind eventualul caracter imperativ, nu se poate deroga).

Răspunzând unor presiuni sociale inexistente în contextul adoptării vechilor reglementări, se precizează faptul că logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie. Această dispoziție nu este altceva decât un corolar al prevederilor cuprinse în art. 277 din Noul Cod Civil, prin care se interzice căsătoria dintre persoane de același sex. Însă spre deosebire de căsătorie, supusă unor formalități concrete, logodna nu este condiționată de nicio formă specială și, ca atare, poate fi dovedită prin orice mijloc de probă, deci inclusiv înscrisuri sub semnătură privată sau în formă autentică. Eventualul caracter scriptic al actului de logodnă reiese din interpretarea art. 267 alin. 2, care menționează faptul că orice clauză penală stipulată pentru ruperea logodnei va fi considerată nescrisă.

ruperea logodnei - consecinte legaleCu toate acestea, în situația ruperii logodnei intervin două consecințe legale: obligația restituirii darurilor făcute în considerarea logodnei sau în vederea căsătoriei și răspunderea celui ce rupe logodna în mod abuziv sau, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să întreprindă o asemenea acțiune.

Dreptul pentru formularea ambelor acțiuni se prescrie în termen de un an de la ruperea logodnei, reținând două situații diferite: restituirea darurilor se poate cere atât de către logodnici, cât și de către terții care le-au făcut daruri în considerarea logodnei; răspunderea pentru ruperea culpabilă a logodnei poate fi angajată atât la cererea logodnicului vătămat, cât și la solicitarea terților care, în  vederea căsătoriei, au achitat sau contractat anumite cheltuieli.

Astfel, considerăm că pot avea calitate procesuală activă părinții ce dovedesc ajutorul material oferit în temeiul logodnei și în perspectiva căsătoriei, prejudiciul acestora fiind exclusiv de natură patrimonială. Dimpotrivă, printr-o acțiune în răspunderea pentru ruperea logodnei, logodnicul vătămat poate solicita atât daune materiale (în măsura în care acestea s-au produs în patrimoniul său), cât și daune morale ca urmare a modalității exclusiv abuzive prin care s-a pus capăt logodnei.

Persoanele interesate vor trebui să dovedească existența logodnei – după cum am văzut deja, prin orice mijloc de probă – validitatea acesteia – respectiv îndeplinirea condițiilor de fond necesare pentru încheierea căsătoriei, mai puțin avizul medical și autorizarea instanței de tutelă – și nu în ultimul rând, caracterul abuziv al ruperii logodnei. Probarea acestui ultim aspect se va dovedi deosebit de dificilă.

Pentru a nu se înfrânge caracterul liber al consimțământului referitor la încheierea căsătoriei, considerăm că logodnicii au oricând posibilitatea de a rupe logodna de comun acord, urmând principiul mutuum consensus, mutuum dissensus. În același timp, această posibilitate trebuie să-i fie recunoscută unui logodnic chiar dacă nu are acordul celuilalt, dar manifestă bună-credință în ruperea logodnei.

În lumina acestor considerații, caracterul abuziv trebuie să fie o înfrângere totală a bunei-credințe privind ruperea logodnei, fiind în sarcina persoanei interesate să răstoarne această prezumție. În aprecierea caracterului abuziv, alături de elementul intențional, considerăm aplicabil atât elementul temporal (respectiv durata logodnei), cât și elementul material (respectiv motivele concrete).

Spre exemplu, poate fi abuzivă ruperea logodnei cu puțin timp înainte de căsătorie, după ce publicitatea acesteia și efectuarea cheltuielilor necesare supun logodnicul vătămat unui prejudiciu ușor de dovedit sub aspect material și moral. La extrema cealaltă, considerăm că se înscrie în categoria abuzului și ruperea logodnei la un interval deosebit de scurt după încheierea ei, în acest caz existând o îndoială puternică față de seriozitatea pe care cel ce pune capăt logodnei o manifesta la încheierea acesteia.

institutia logodnei in Noul Cod CivilCulpabilă este și infidelitatea unui logodnic ce poate determina ruperea logodnei de către logodnicul vătămat, acesta din urmă având dreptul de a solicita repararea prejudiciului. Totuși, apreciem că infidelitatea unui logodnic urmată de ruperea logodnei din propria sa inițiativă nu poate constitui un abuz în sensul dat de art. 269, întrucât între logodnici nu se instituie obligația de fidelitate. Dimpotrivă, o atare ipoteză poate fi interpretată în sensul “bunei-credințe” pe care logodnicul infidel o dovedește față de cealaltă parte, bună-credință privită ca sinceritate în relația dintre cei doi logodnici, cu condiția ca infidelitatea să fi intervenit ulterior încheierii logodnei. Dacă însă infidelitatea logodnicului este anterioară încheierii logodnei și a continuat pe parcursul acesteia sau  logodnicul infidel rupe logodna fie la un interval deosebit de scurt după încheiere, fie cu puțin timp înainte de căsătorie, caracterul abuziv poate fi reținut.

Pe cale de consecință, instituția logodnei comportă valențe deosebite ce vor fi dezvoltate de doctrină și jurisprudență după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil. Se restituie astfel o instituție ce nu ar fi trebuit niciodată să părăsească sfera legislativă, dovedind învățămintele pe care, în pofida timpului, vechile legiuiri continuă să le transmită generațiilor actuale și viitoare.

Răspunderea penală pentru angajatori

Pe lângă modificările substanţiale aduse codului muncii prin Legea nr. 40/2011, acest act normative intrat în vigoare la 31.03.2011 aduce şi o serie de completări importante, unele dintre acestea având carcater inovator în acest domeniu de drept.

Un element de noutate îl constituie introducerea răspunderii penale pentru angajator, acest tip de răspundere juridică nefiind prevăzut în vechea reglementare.

reglementari Codul MunciiAstfel, potrivit noii reglementări, angajatorul poate răspunde penal în două cazuri şi anume: 1) în cazul în care angajatorul nu încheie contracte individuale de muncă salariaţilor, faptă ce se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare de la 1 la 2 ani, şi 2) în cazul în care angajatorul refuză în mod repetat de a permite accesul în spaţiul unităţii inspectorilor de muncă sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, faptă ce se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare de la 6 luni la 1 an.

De asemenea, în cazul acestor infracţiuni, instanţa de judecată poate aplica pe lângă aceste pedepse pecuniare sau privative de libertate şi pedepse complementare cum ar fi: închiderea temporară sau definitivă a punctului de lucru unde s-a săvârşit infracţiunea, retragerea temporară sau definitivă a unei licenţe de desfăşurare a actvităţii profesionale, pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii pe o durată determinată de până la 5 ani, interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioada de până 5 ani, sau respectiv recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, pe o perioadă de până la 12 luni.

raspunderea penala angajatorIndividualizarea acestor pedepse penale şi aplicarea cumulativă cu pedepsele complementare se face de către instanţa de judecată în raport de circumstanţele concrete ale fiecărei fapte, de gravitatea acesteia, precum şi pericolul social pe care-l reprezintă fapta săvârşită de angajator.

Dublul grad de jurisdicţie în materie contravenţională-între concret şi iluzoriu în condiţiile Legii 202/2010

Dublul grad de jurisdicţie este un drept recunoscut juristiţiabililor prin Protocolul nr. 7 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Acesta presupune că orice persoană declarată vinovată de săvârşirea unei infracţiuni de un tribunal, are dreptul de a cere examinarea hotărârii prin care i s-a stabilit vinovăţia de către o instanţă superioară ierarhic.

Practic este vorba de o rediscutare a tuturor aspectelor ce au condus la condamnarea persoanei în cauză.

Întradevăr acest drept cunoaşte limitări, în sensul în care nu se regăseşte decât în materie penală, în accepţiunea autonomă dată acestui termen de jurisprudența Curţii Europene. Sfera penalului în interpretarea acesteia este mai amplă decât în legislaţia naţională a multor state semnatare, ea înglobând şi sfera contravenţionalului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nimic nu împiedică statele să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, prin stabilirea sau menţinerea unei distincţii între diferitele tipuri de infracţiuni iar, în principiu nu s-a opus tendinţei de dezincriminare existente în statele membre ale Consiliului Europei.

Legiuitorul român a scos din sfera ilicitului penal contravenţiile, sancţionarea acestora făcându-se prin aplicarea unei amenzi administrative.

Cu toate acestea, până la intrarea în vigoare a Legii 202/2010, deşi în afara ilicitului penal, în cazul contravenţiilor dreptul la un dublu grad de jurisdicţie era concretizat prin posibilitatea persoanei sancţionate de a ataca cu recurs hotărârea pronunţată prin care i se stabilea vinovăţia.

Odată cu modificările legislative aduse prin Mica Reformă, hotărârile pronunţate în materie contravenţională devin irevocabile de la prima instanţă.

În această situaţie se pune problema neconvenţionalităţii şi implicit a neconstituţionalităţii prevederilor amintite. Ne întrebăm dacă nu cumva legiuitorul euforic la gândul realizării mult aşteptatei celerităţi a procedurilor în faţa instanţelor române şi a decongestionării acestora, nu a omis să asigure justiţiabililor garanţiile efective ale unui proces echitabil.

Apreciem însă că răspunsul la această problematică nu va întârzia să apară în forma unei decizii a Curţii Constituţionale în condiţiile în care plângerile contravenţionale, prin numărul lor ridicat, ocupă un loc important pe listele de şedinţă ale instanţelor române, iar justiţiabilii nu sunt întotdeauna multumiţi de soluţiile primite.

Despre realitatea practicii unitare a instanțelor de judecată

Practica unitară a instanțelor de judecată este un deziderat ce animă deopotrivă opinia publică și profesioniștii din domeniul juridic.

uniformitatea jurisprudentei
Aproape fără excepție, justițiabilii și juriștii se confruntă cu soluții diferite pronunțate în cauze a căror asemănare merge până la identitate. Apar astfel interogații cu privire la pregătirea celor ce administrează justiția sau la echivocul anumitor legislații ce lasă loc interpretărilor de natură diferită.

Uniformitatea in ceea ce priveste practica in instantele de judecata

Într-adevăr, uniformitatea jurisprudenței apare ca o cerință firească a unității și unicității legislative. Rațiunea ne spune că așa cum nu pot exista două sau mai multe legi contradictorii, tot astfel nu putem accepta existența unor interpretări și aplicări antagonice. Cu toate acestea, într-o oarecare măsură, practica instanțelor de judecată infirmă raționamentul de mai sus și dă naștere întrebărilor de care am amintit.

În acest tumult de opinii și blamări ale sistemului judiciar, avem certitudinea imposibilității de a pretinde o jurisprudență unitară în integralitatea sa. De fapt, însăși termenul “unitar” este discutabil din simplul motiv al evocării unei perfecțiuni greu sau chiar imposibil de atins. În schimb, preferăm sintagma “unitate în diversitate” pentru a caracteriza o justiție în care, dincolo de opiniile juridice separate, primează antetul echității și binelui regăsite în dictonul “jus est ars boni et aequi”.

O singura lege mai multe interpretari

Diferite abordari in practica unitara in instantele de judecata
Evident, este confortabil să încadrăm o cauză într-un anumit tipar și să așteptăm o soluție care să nu reprezinte o surpriză, ci doar concluzia firească a dezbaterilor desfășurate în fața magistratului. Însă chiar acest magistrat este chemat să judece prin raportare la două exigețe: legea și conștiința sa.

Indubitabil, legea este una singură, însă același lucru se poate afirma și despre conștiința magistraților ?

Cu această întrebare retorică ne încheiem pledoaria în favoarea echilibrului ce trebuie să existe în justiție, în aceeași măsură ca în oricare alt domeniu al vieții noastre. Cei ce cred că practica unitară este o aritmetică cu soluții irefragabile vor fi întotdeauna dezamăgiți, la fel ca și cei ce se așteaptă la prevalența emoțiilor asupra dispozițiilor legislative.

În cele din urmă, practica unitară se rezumă la aplicarea vechiului dicton latin potrivit căruia “principiile dreptului sunt următoarele: a trăi în mod cinstit, a nu vătăma pe cel de lângă tine și a da fiecăruia ceea ce i se cuvine.”

Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor

Metodele alternative de soluționare a litigiilor revin în sfera subiectelor de interes general din ce în ce mai des. Între acestea, medierea este văzută drept o modalitate eficientă de soluționare a unui litigiu încă de la începutul său, fără a apela la instanța de judecată.

Unul dintre beneficiile acestei alegeri reprezină ocolirea unui numar de ani buni de așteptare până la obținerea unei hotărâri irevocabile, fapt ce nu garantează însă și satisfacerea exigențelor inițiale.

Situatia actuala in zona de mediere

Medierea, alternativa reala litigiului

În prezent, medierea este promovată cu o agresivitate dictată de suprasolicitarea instanțelor de judecată și de nevoia unei alternative care să deblocheze sistemul judiciar aflat în pragul colapsului. Astfel, afirmarea timidă a Legii nr. 192/2006 a fost continuată prin eforturi concretizate în recunoașterea instituției medierii prin normele Codului de procedură civilă și implicit, prin recomandarea acesteia de către înșiși magistrații dornici de o degrevare de sarcini.

Nu respingem această idee și nu negăm avantajele categorice ale medierii. Ținem însă să subliniem o realitate ignorată de mulți promotori ai acestei instituții, respectiv lipsa unei culturi a soluționării litigiilor pe cale amiabilă. În pofida vechilor comisii de împăciuire, spațiul autohton tinde mai degrabă către o judecată directă și tranșantă, chiar cu riscul de a fi păgubitoare în final, decât către o cale de mijloc bazată pe dialog și pe celebra situație de win-win.

Provocari si oportunitati in zona de mediere

Practic, este nevoie de o încurajare a amiabilului și de o reprimare a orgoliilor ce tind să aducă nu numai depărtarea interumană, ci și pagube concretizate sub aspect pecuniar și temporal. Bineînțeles, aceste elemente se vor realiza doar după o conștientizare a avantajelor medierii și reconsiderarea modalității de abordare a unui litigiu.

Considerăm că activitatea de mediere, în pofida paletei profesionale largi instituite de lege, poate fi exercitată cu maximă rigurozitate de către persoanele care posedă cunoștințele juridice necesare pentru conformitatea soluției finale cu prevederile legale.

In loc de concluzie

În activitatea avocațială, negocierile și activitatea de mediere sunt acel primum movens necesar pentru conturarea situației juridice efective. În final, atunci când medierea nu poate fi aplicată din cauza intereselor ireconciliabile sau s-a soldat cu un eșec al soluționării amiabile, instanța de judecată rămâne ultimul for al unei dreptăți ce se dorește a fi echitabilă și eficientă.

Statul ne obliga sa platim servicii de care nu beneficiem

Pe fondul crizei economice, institutiile statului incearca pe diverse cai sa stranga resurse financiare, iar CASMB-ul este una dintre institutiile care nu face exceptie, in ultima perioada aceasta trimitand un val de somatii nu numai persoanelor fizice care au calitatea de asigurat si care nu au platit la termen asigurarile de sanatate, ci si persoanelor fizice care nu au contract de asigurare cu aceasta institutie.

Tot mai multe persoane fizice care nu beneficiaza de serviciile medicale publice si nici nu a beneficiat vreodata de aceste servicii, nu numai ca dintr-odata s-au vazut obligate sa plateasca asigurarile de sanatate, dar, mai mult decat atat, s-au vazut chiar obligate sa plateasca retroactiv aceste asigurari pentru ultimii 5 ani, la care s-au adaugat dobanzi si majorari, in cazul contrar acestea riscand sa fie executate silit. Continue reading ‘Statul ne obliga sa platim servicii de care nu beneficiem’

Noua modalitate de desfacerere a casatoriei prin divort

Subiectul acestui post il reprezinta poate una dintre cele mai mediatizate modificari aduse de Legea 202/2010 cunoscuta si ca Mica Reforma a Justitiei si anume diversificarea posibilitatilor de desfacere a casatoriei de care pot beneficia acum cuplurile ce intampina probleme insurmontabile.

Data fiind efervescenta pe care a dobandit-o subiectul, in ciuda importantei relativ reduse pe care o are in comparatie cu alte institutii juridice, avand in vedere ca nu pune mari probleme practicienilor de drept, ne-am hotarat sa abordam aceasta tema din perspectiva aspectelor ce trebuie luate in considerare de catre persoanele interesate inainte de a alege o cale pentru desfacerea casatoriei. Continue reading ‘Noua modalitate de desfacerere a casatoriei prin divort’