Monthly Archive for September, 2011

Noul Cod Civil. European.


Evoluția sistemelor juridice naționale este subsumată începând cu ultimele decade întregii structuri create prin armonizarea legislațiilor statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, inițial dreptul comunitar și ulterior, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona – dreptul european, promovează în mod constant și nedisimulat unitatea în diversitate a Uniunii Europene.

După consacrarea principiilor întâietății și aplicabilității directe a dreptului european în fața legislațiilor naționale, curentele ideologice sunt tot mai animate de o nouă perspectivă prin care se urmărește crearea unui Cod Civil European. Deși originile acestei idei pot fi regăsite în perioada anilor ´80, abia în prezent publicitatea și dezbaterea sa în spațiul public dovedesc interesul factorilor de decizie europeni pentru acest proiect de anvergură.

Codul Civil European reprezintă o încercare temerară și un pariu riscant al Uniunii Europene. Menit să armonizeze legislațiile civile ale statelor membre, elaborarea acestui nou codex ridică atât probleme legate atât de volumul uriaș de cercetare și sistematizare, cât și de aplicabilitatea sa concretă în cotidianul civil al fiecărui stat membru în parte. Deja nu mai este vorba de un regulament cu aplicabilitate directă într-un domeniu bine determinat sau de o directivă ce conturează rezultatul ce urmează a fi obținut într-un anumit segment economic, social sau juridic.

Un Cod Civil European presupune principii unanim recunoscute, excepții de strictă interpretare și aplicare, precum și nenumărate probleme ce țin de actualizarea sa în raport cu noutățile ce apar pe scena europeană. Dacă adoptarea unui asemenea cod implică coordonarea perfectă dintre voința politică, interesul general și structura legislativă specifice fiecărui stat membru în parte, atunci aceleași elemente vor trebui luate în considerare pentru fiecare modificare ulterioară. Amendamentele, dezbaterile, procedura de vot, eventualele drepturi de veto, sunt doar câteva dintre elementele dilatorii care dovedesc că acest proiect poate fi o depășie a capacității de control și coeziune de care dispune Uniunea Europeană.

Totodată, nu trebuie neglijat faptul că dreptul fiecărei națiuni este rezultatul unei culturi consacrate printr-o istorie proprie și printr-o mentalitate comună ce adesea exclude orice element de extraneitate. În ramurile specifice ale dreptului familiei sau ale dreptului succesoral, aceste tradiții culturale sunt cele mai evidente, fiind aproape imposibil ca o codificare civilă europeană să înglobeze aceste particularități ce țin de însăși ființa unei națiuni. Identitatea trebuie conservată, iar dreptul este o modalitate concretă de a consacra aspecte pe care istoria le-a imortalizat pe parcursul a sute de ani.

Pe cale de consecință, oricât de interesant pare acest proiect, Codul Civil European este departe de concretizare. Uniunea Europeană dispune de suficiente instrumente de armonizare și integrare a legislațiilor naționale, o codificare de o asemenea întindere fiind practic o imixtiune în intimitatea juridică a fiecărui stat membru. Nu trebuie uitat faptul că scopul arhitecturii europene este unitatea în diversitate, astfel încât construcția gândită în urmă cu peste 60 de ani nu poate fi completă decât prin acceptarea incompletului ce o definește.

Aplicabilitatea negocierii principiale în materia contractelor comerciale

În tabloul general al activităţilor cu caracter comercial, negocierea, încheierea şi executarea contractelor ocupă un loc special, determinat de trăsăturile definitorii ale acestui act juridic.  În măsura în care părţile unui contract comercial înţeleg să exercite anumite drepturi şi să îşi asume obligaţiile corespunzătoare, convenţia ce a fost aprobată de ele îşi produce efectele în temeiul acordului de voinţă. Dar ce se întâmplă atunci când încheierea contractului este condiţionată de reunirea unor interese care se dovedesc a fi antagonice ? Mai mult chiar, care este soluţia unui conflict de interese care apare ulterior perfectării acordului de voinţă şi ameninţă însăşi executarea concretă şi coerentă a contractului ? Un posibil răspuns la aceste întrebări – şi nu numai – îl regăsim în negocierea principială.

Noutatea conceptuală pe care negocierea principială a adus-o în spaţiul juridic autohton continuă să fie simțită și în prezent, după aproximativ 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2006 privind medierea. Conflictul reprezintă o constantă negativă a existenţei umane, îmbrăcând forme variate şi manifestându-se în domenii dintre cele mai diverse. Indiferent de natura sa – relaţional, structural, informaţional, de interese sau de evaluare -, conflictul are drept consecinţe directe slăbirea relaţiilor interumane şi diminuarea capacităţii de a interacţiona. Negocierea principală – sau medierea, astfel cum este îndeobște cunoscută – își propune soluționarea stărilor conflictuale fie prin stingerea conflictului, fie, atunci când prima variantă nu este posibilă, prin diminuarea efectelor sale negative.

Meritul pentru apariţia, dezvoltarea şi mediatizarea negocierii principiale revine Proiectului de Negociere Harvard, parte integrantă a Programului de Negociere de la Facultatea de Drept Harvard.  Totodată, această metodă a fost intens popularizată prin intermediul demersurilor publicistice realizate de Roger Fisher, fondator şi director emerit al programului sus-menţionat. În mod categoric, „celebritatea” negocierii principiale a fost adusă de cartea sa intitulată „Getting to Yes”, o lucrare de referinţă în domeniul negocierii.

Specificitatea acestei negocieri stă tocmai în caracterul său determinat de meritele reciproc convenite şi recunoscute. Părţile trebuie să înţeleagă inutilitatea unei confruntări poziţionale, în care una dintre ele va pierde nu numai plenitudinea intereselor revendicate, ci şi respectul celuilalt negociator. În schimb, abordând de la început problema comună şi devenind aliate în lupta pentru soluţionarea ei, părţile nu se vor închista în formula TU împotriva MEA, ci vor adopta înţeleapta formulare NOI împotriva PROBLEMEI.

Negocierea principială poartă denumirea şi de „negociere asupra meritelor”, tocmai datorită specificului ei. Prin generarea de opţiuni şi prin ajungerea la un rezultat reciproc avantajos, se realizează nu numai o mulţumire ambivalentă, ci şi o eventuală relaţie de prietenie, dacă aceasta nu exista până atunci. Dimpotrivă, dacă părţile negociatoare erau deja prietene, atunci prin negocierea principială această relaţie este conservată şi respectată întru totul.

Regulile şi principiile acestei metode de negociere se regăsesc în totalitate în cadrul medierii. Singura diferenţă este dată de caracterul oficial – dar în acelaşi timp, confidenţial – pe care îl îmbracă diferendul părţilor. Astfel, ideile sus-menţionate vor fi puse în aplicare de o terţă persoană  care acţionează, în baza unei pregătiri de specialitate, în vederea ajungerii la o soluţie reciproc avantajoasă pentru părţile care au apelat la procedura medierii. Prin urmare, negocierea principială devine astfel instituţionalizată şi implică un ansamblu de factori meniţi să asigure confidenţialitatea, imparţialitatea și neutralitatea mediatorului.

Un domeniu predilect de aplicare a negocierii principiale este cel al contractelor comerciale, care, prin însăși natura lor crează tabloul general al fluctuaţiei economice, afectată la rândul ei de dimensiunea globalizării accentuate. Prin specificul lor, contractele comerciale constituie principalul mijloc de interacţiune juridică între comercianţi.

Plecând de la aceste considerente, aplicabilitatea negocierii principiale în materia contractelor comerciale se prezintă drept o alternativă eficientă în faza premergătoare încheierii contractului, iar în unele situaţii, chiar şi pe parcursul executării acestuia. Stereotipia etapelor teoretice ale încheierii unui contract comercial   – oferta, acceptarea ofertei, determinarea preţului şi locul plăţii  -, este depăşită în practică de probleme referitoare la negocierea condiţiilor esenţiale, bineînţeles, cu respectarea principiului de voinţă contractuală.

În domeniul comercial, contractele sunt caracterizate ca fiind suma unor interese, obiective şi necesităţi ce îşi găsesc corespondentul în fiecare dintre părţile contractante.  Dacă în sfera dreptului civil obligaţiile contractuale au un caracter „izolat şi rectiliniu” , în materie comercială ele tind către consolidarea unor relaţii de colaborare, a unei continuităţi ce vizează traseul ascendent al activităţii comerciale. Pe cale de consecinţă, relaţiile dintre comercianţi trebuie să se înscrie în sfera unor rezultate reciproc avantajoase, ca o premisă sine qua non a durabilităţii contractuale prezente şi viitoare.

Negocierea intervine în principal în faza premergătoare încheierii contractului. În această etapă, fiecare parte contractantă încearcă să ajungă la termeni şi condiţii reciproc avantajoase, ca o garanţie a condescendenţei şi a durabilităţii actului încheiat.  Această premisă, această temelie care trebuie să fie de o soliditate indubitabilă, este asigurată prin intermediul negocierii principiale. Deoarece această metodă de negociere îndeamnă la dezvăluirea intenţiilor reale şi atingerea unui punct comun în îndeplinirea lor, contractul este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză şi are toate şansele de a fi caracterizat prin durabilitate şi absenţa incidentelor.

În altă ordine de idei, temelia menţionată mai sus se întăreşte prin aplicarea unui alt principiu al negocierii principiale: criteriile obiective. Atunci când contractul comercial are la bază merite dincolo de orice contestare inter partes sau extra partes, naşterea, executarea şi încheierea lui se vor realiza sub semnul legalităţii şi obiectivităţii selective. Fiecare parte trebuie să propună anumite criterii recunoscute îndeobşte ca fiind expresia principiilor universale ce guvernează domeniul sub incidenţa căruia va intra contractul. Acceptarea comună a acestor principii obiective oferă un punct de reper aflat dincolo de voinţa părţilor, dar întemeiat pe recunoaşterea şi respectarea lui întru totul.

În fine, ca o ultimă idee legată de negocierea anterioară încheierii contractului, părţile vor trebui să genereze mai multe opţiuni înainte de a o alege pe cea potrivită. Numai în acest fel se va putea realiza un acord care să poarte girul părţilor contractante. Mai mult decât atât, brainstorming-ul contribuie la trecerea dincolo de bariera afacerilor şi la evidenţierea unei posibile relaţii de prietenie. Participarea părţilor la naşterea contractului, aportul ideilor menite să definească termenii şi condiţiile lui, toate acestea sunt elemente ale unei conlucrări ce are toate şansele să fie reluată ulterior, în dezvoltarea relaţiei de afaceri.

Însă valenţele negocierii principiale pot fi extinse şi în etapa unei prezumtive renegocieri contractuale.  În acest caz, părţile pot recurge din nou la aplicarea negocierii principiale, sau în cazul în care nu au luat-o în considerare iniţial, la introducerea ei drept o nouă metodă de stabilire a conţinutului contractului comercial.

Pe cale de consecinţă, negocierea principială îşi poate găsi aplicarea eficientă în domeniul contractelor comerciale, fiind o alternativă ce oferă avantaje nebănuite şi riscuri inexistente. Popularizarea ideilor ce stau la baza acestei metode inovatoare este un prim pas către aplicarea ei generalizată, în scopul definirii unui nou context economic, politic şi social, caracterizat prin amenitate şi condescendenţă.

Conceptul de time-sharing

Într-o permanentă expansiune și întrepătrundere, instituțiile juridice tind să nesocotească granițele și să acorde prioritate cerințelor pe care o anumită societate le reclamă. În acest context, termenul de “time-sharing” se transformă din ce în ce mai mult într-o nouă modalitate a dreptului de proprietate prin care se acordă un răspuns direct multiculturalismului.

Inițial, conceptul de time-sharing a apărut, asemeni oricărei legende moderne, ca urmare a unei întâmplări cu un profund caracter revelator. Astfel, la începutul anilor ´60, într-o acută criză a vânzărilor de proprietăți, un antreprenor ce deținea un hotel în Alpi a găsit soluția ideală pentru vânzarea proprietății sale pentru care solicita un preț exorbitant. Într-o cafenea, comandând o prăjitură alături de cafeaua sa, antreprenorului i-a fost adusă doar o felie din respectivul desert, motivându-se faptul că prăjitura este servită doar feliată din cauza prețului său ridicat. Găsind întemeiată logica respectivei cafenele, antreprenorul a început să vândă câte o cameră a hotelului, care putea deveni proprietatea exclusivă a cumpărătorului pentru o anumită perioadă a anului. Astfel a apărut conceptul de time-sharing.

În esență, prin time-sharing se definește proprietatea unei persoane asupra unui bun imobiliar pentru o perioadă determinată în cursul unui an calendaristic. De obicei, această proprietate temporară nu depășește un interval de o săptămână sau două, fiind des întâlnită în zonele turistice precum Hawaii, Arizona, Florida, Coasta de Azur, etc. Contraprestația celui ce devine proprietar îmbracă forma unei sume de bani ce acoperă perioada în care ocupă respectivul imobil, precum și costurile necesare pentru întreținerea acestuia. În schimb, se oferă siguranța unui drept de proprietate asupra imobilului, fiind o modalitate tot mai apreciată de a achiziționa o casă de vacanță într-o anumită locație, la costuri semnificativ inferioare celor promovate de operatorii turistici.

În anumite condiții, un imobil poate avea mai mulți proprietari ce îl vor folosi pentru perioade determinate, împărțind între ei costurile necesare mentenanței, precum și riscurile ce decurg din dreptul de proprietate. Mai mult decât atât, în funcție de condițiile time-sharingului, proprietarul ce nu va folosi imobilul pentru perioada în care acesta îi este rezervat are posibilitatea de a-l închiria unei terțe persoane.

Evident, time-sharingul afectează cu precădere imobilele situate în locații prin excelență turistice, fiind răspunsul juridic modern la dilema alegerii între calitatea de proprietar și cea de turist aflat într-o permanentă descoperire. Totuși, deși crează iluzia deținerii mai multor proprietăți, time-sharingul este doar o manifestare simplistă a dreptului de proprietate, lipsit în acest caz de plenitudinea și forța absolută ce-l consacră în materia drepturilor reale. Ca o particularitate inedită, time-sharingul își păstrează atributul exotismului juridic, împrumutat cu generozitate din sfera locațiilor sale preferate.